Motorystyka

Marzec 6th, 2014

W sytuacjach widocznych na zdję­ciu, kiedy brak lejka może uniemożli­wić przelanie paliwa z kanistra do zbiornika — wykorzystać można ka­wałek starej dętki motocyklowej czy rowerowej. Pamiętać należy, te olej rozpuszcza gumę 1 dlatego przelewać mieszankę do silnika dwusuwowe­go należy bardzo ostrożnie. Czystą benzynę natomiast można przelewać bez obawy, (m) ny.

Punktem startowym będzie Lagow na Ziemi Lubuskiej. Z tego Miastecz­ka uczestnicy ruszą trzema trasami ­do wyboru — do stolicy. Trasa pół­nocna prowadzić będzie przez Pomo­rze i wzdłuż wybrzeża morskiego przez Kołobrzeg, Gdańsk, a dalej Przez Malbork na Warmię i Mazury. wreszcie Pojezierze Brodnickie.

6

Trasa centralna poprowadzi przez Wielkopol­skę, Częstochową, w Góry Swiętokrzy­skie. i dalej przez Lublin i Kazimierz do stolicy. Południowa natomiast wie­dzie przez Dolny Sląsk, Sudety, Sląsk Opolski do Katowic i Krakowa, a stamtąd przez Sandomierz i Lublin do Warszawy.

Co w 1972 r.? Na trasach, niezależnie od zwiedza­nia licznych zabytków i współczes­nych obiektów. uczestnicy rozegrają łatwe próby zwrotnościowe.

To przygotowano dla turystów za­granicznych. A nasi, którzy zechcą wziąć udział w imprezach turystyki kwalifikowanej odbywających się w innych krajach? Nieznane są jeszcze programy imprez turystycznych pro­ponowanych przez kluby f związki in­nych państw. Wiadomo jedynie. że Międzynarodowy Rallye FIM odbę­dzie się w Jugosławii, prawdopodobnie w czerwcu. Ponadto szereg imprez motorowych, atrakcyjnych i niedale­kich. organizowanych będzie w Cze­chosłowacji i NRD.

Kluby motorowe. które utrzymują przyjacielskie kon­takty z klubami w tych krajach nie­wątpliwie podejmą starania o udział uczestników z Polski w ich imprezach. błotno-śniegowe i wymieniać je z na­dejściem jesieni. Dopuszczalny jest też kompromis. Jeżeli instalujemy na obręczach tylko dwie opony zimowe ­należy je założyć rta kola napędowe.

Niespodziewane poślizgi powstają naj­częściej wtedy, kiedy nawet delikatnie nacisnąwszy pedał gazu. nagle straci­my przyczepność, natomiast poślizgu przy hamowaniu, jeżeli jest ślisko. spodziewać się musimy zawsze. Lie jest tajemnicą, że niedostatki w ipatrzeniu w części zamienne do ‚autów mechanicznych, są nie tylko zlatam naszego rynku. W krajach dednich użytkownicy samochodów notocykli narzekają na podobne rki. http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/520551,motocyklista_rowniez_musi_stac_w_korku_przeciskajac_sie_obok_aut_lamie_przepisy.html

Nie wszędzie jednak sprawa ta t pokrywana wstydliiiłym milcze­m. W NRD postanowiono zająć się laniem przyczyn tego stanu rzeczy zukaniene sposobów wyjścia z im­itt. Z inicjatywą taką wystąpiły — cz godna podkreślenia — zakłady Eisenach, produkujące samochody ‚artburg”.

– Postanowiliśmy — mówi przed­wiciel dyrekcji tych zakładów, inż. rat Iting — przestać chować głowę piasek. Wiadomo od dawna, że na iku brak części zamiennych do na-ch samochodów. Nie jest też ta­mie:3e te tych części moglibyśmy starczać więcej.

Ale zakładowi zaw­bardziej oplaca się montować z ści gotowe samochody, niż sprze­aać detale czy zespoty. Dla ~- ta samochodu nie jest to wytłuma­nie. Dla czekającego na przydział azdu ma istotne znaczenie. Zada­ny więc sobie pytanie: czy rzeczy-cle nie można pogodzić interesów ?ch zainteresowanych stron.

A ostateczne wnioski jeszcze nie a. Niemniej, wydaje się, że jesteś-już na tropie. Dzięki zaangażowa‑ się w sprawę specjalistów, nau­eców, zjednoczenia przemyska ‚mo­yzacyjnego, które zresztą szybko !jęto naszą inicjatywę i — zajęto problemem w skali usług motory­yjnych w ogóle. Dociekania do- provnizily do interesujących wnios­ków.

W 1RD, podobnie jak i u nas, duży nacisl triadzie się na polepszenie za­opatrenia rynku. Ta tendencja doty­czy tz produktów przemystu moto­ryzacjnego. W ostatnich latach po­przediego dziesięciolecia, zaczęto zwiękzać dostawy części zamiennych.

Kategorie: Uncategorized | Brak komentarzy

Akwarium na rozstajach

Luty 14th, 2014

2Punkt pomocy drogowej czynny jest w dni powszednie w godz. 8-16, tel. 27-97, w niedzielę tylko w wyjątko­y.rych wypadkach w godz. 8-12. Dlatym eliminacji Turystycznych Moto- motorowej, rajdów turystycznych, w rowych Mistrzostw Polski. W rozdzia- każdego óno rolę i zadania organizatora zawo- le I np. (str. 12-45), szeroko ornwio- v oraz podział czynności między organizatoraposzczególnych członków kierownic- twa imprezy, jak i zespolił organiza­Wydane przez PZM „Vademecum cyjnego. Wyliczane tu funkcje wystę- działacza sportu samochodowego” pują na wszystkich dużych zawo:lach.

„Akwarium na rozstajach” loty­czacy działającego blisko pól roku motelu „Motozbytu” w Lasku. Poni­żej drukujemy obszerne fragmenty odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z rzeszowskiego przedsiębiorstwa.

„Jest to pierwsza placówka w na­szej działalności — pisze z-ca dyrek­tora d/s technicznych Zbigniew Rze­pa. — Uruchomienie nastąpiło z du­tymi brakami, spowodowanymi nie­możliwością zakupu podstawowego wyposażenia. Braki te sq systema­tycznie usuwane i uważamy, że w najbliższym czasie placówka nasza zdobędzie uznanie klientów.

W pierwszej fazie działalności placówki nie potrafiliśmy ustrzec się błędów pomimo faktu, że byliśmy bogatsi w doświadczenia zdobyte w prowa­dzeniu tego rodzaju usług przez inne arzedsiebiorstwa „Motozbył”.

Projekt motelu nie przewidywał wyposażenia pokoi w radioodbiorni­ki, lampki nocne t dywany na podło­dze. Tym samym nie mieliśmy motii­wości zakupienia tego wyposażenia. Mając jednak na uwadze kategorię kraków nocleg, postanowiliśmy zakupić ze środków obrotowych lampki nocne, radioodbiorniki i dywany.

W chwili obecnej część pokoi wyposażona jest w lampki nocne, a radioodbiorniki sa planowane do zakupienia w styczniu 1971 roku. Wszystkie pokoje posiada­ją na podłodze szerokie chodniki, dlatego też nie widzimy potrzeby za­kupu dywanów.

Pokoje byty również wyposażone w szczotki oraz fgty z nićmi. ale nieuczciwi klienci spowo­dowali, że w chwili obecnej występu­ją braki szczotek f fotel w niektórych pokojach. Jednak braki te są syste­matycznie usuwane przez personel. Zobowiązaliśmy również kierownika motelu do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie ~kiwaj tem­peratury w pokojach noclegowych oraz na Utrzymanie właściwej czy­stości.

Motel obecnie nie posiada płatne­go parkingu. Będzie on zorganizowa­ny w pierwszych miesiącach 1971 r. Recepcja prowadzi sprzedaż herbaty i kawy na tyczenie klientów. W Po­mieszczeniu przeznaczonym na barek kawowy znajduje się telewizor.

Stacja obsługi, posiadająca dwa boksy i kanał kontrolny, nie dyspo­nuje zestawem części, ponieważ nie prowadzi magazynu. Dla stacji obslii­gi zapleczem części zamiennych jest sklep znajdujący się w motetu.

ZIMOWA INFORMACJA O STANIE DRÓG

Z chwilą wystąpienia pierw­szych większych opadów śnież­nych i gołoledzi — podobnie jak w latach poprzednich ­Centralny Zarząd Dróg Pub­licznych Ministerstwa Komuni­kacji uruchomił na okres zi­mowy telefoniczne punkty in­formacji o warunkach przejaz­du na drogach.

W Warszawie informacje u­dzielane są: o głównych dro­gach państwowych — teł. 21-0a wewn. 41-72 codziennie w go­dzinach od 7 do 20, w niedzie­le i święta od 7 do 11; ogólne informacje o drogach — zega­rynka telefoniczna, tel. 31-911 w godz. 5 do 24.

Zadymka śnieżna 1 gołoledź, jakich nie żałuje nam tegoroczna zima, stwarzają dla kierowców ciężkie wa­runki jazdy. Wielu, zwłaszcza począt­kujących, nie zdaje sobie nawet spra­wy, na jakle narażają się niebezpie­czeństwa prowadząc samochód w ta­kiej sytuacji.

 

Kategorie: Uncategorized | Brak komentarzy

ANTONI PATRYN

Styczeń 25th, 2014

Tak więc — zapewniam — nawet najpobieżniejsza laktam historii tego miasta (właśnie niedawno ukazały się w ki4- garniach „Dzieje Gdańska” E. Cieślaka i C. Biernata — WSI Morskie) pomneży przyjemności płynące z oglądania komnat ratuszowych, a w nich zgromadzonych już dość pokażnycla zbiorów, z oglądania kolekcji obrazów malarstwa gdańskiego. prezentowanych tu na kolejnych ekspozycjach. Inaczej, pe/- niej zabrzmią słowa przewodnika, gdy prezentując Białą Sa­lę — może najmniej frapującą swym (z konieczności) współ­czesnym wystrojem (freski), mającym nawiązać do przeszłoś­ci — powie:

XVII wieku salę tę zdobiły do momentuicsłońca i powiat-[11 powinno byćżowane — odnosie     do ludzi przy‑kraju. W ciągudni pobytu nad szereg zjawisk tóre określa się sowania do no­w biokilmaSycz1etrze wywierają organizm poprzez ‚anna powierzch­. Toteż naslonecz­iorzern wymaga tności. Często za-m, że promienie z doProczynnego iyć szkodliwe dlaKehlaniane są w bo, gdy istnieje ludzi) naciwratli­› słoneczne.

SONY DSC

Wpływ kąpieli lega w głównej ływaniu w skórze rów biogennych, procesy utIenia­le w tkankach ł zamianę materii, rnianę wapniowo wpływem słoń­r-„yzszerzenia na-‚ch skóry i tka­ebiej, co w kon­;za obieg krwi W ich narządów.

c pewna granica zmu na działanie nar promieniowa-może spowodować niekiedy z cięż­ogOhlymi (gorącz­, wymioty). sroń­masowej utraty córa staje się Su­m I szorstka, lat-kin przy zadzialanawet urazów energicznego wy-am). W pierwszym pobytu nad mo­powinno się stokąpieli sloneez­środki osłaniają-bezpośrednie pro­meczne (parasole zasłony itp.). ,a opalamy się później codziennie as ekspozycji aż do wystą go” koloru skóry.

Ciała jest oznaka się skóry do nych i równocześ­stateczną ochronę awaniem ultrafiosloneezne są swe­cLźcem bioftsjolo­kąpiele powletrz­ultim hartują cia­ietrzna nad mood kąpieli po­ych rejonach tym, taly ruch „.wiatru odującego okraso­’arunkach klimatu i istnieją korzyst­drowotne, należy, ‚wagi na pogodę, wać długie ąpace­rodzajem kąpieli bieganie po pla­iściowo mułowym ; jest to doskona1 usprawniającałydek. (Natomiast wodaie powoduje i podudzi, co mo­do kataru gór­chowYcil). Smaga-wiatr nastia przedziała tonizujące nerwowe.

Lowa zachęty, by w czasie bytności w S Gdańsku zajrzeć koniecznie do pięknych sal Ratusza Głównego, wspiąć się na wy­soką wieżę i rozkoszować widokiem rozle­głej panoramy.

Kategorie: Uncategorized | Brak komentarzy